Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

1.       Pływalnia jest obiektem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w strukturach    

         Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

  2.    Pływalnia jest otwarta codziennie w godzinach 7.00 – 22.00.

  3.    Korzystanie z pływalni, sauny, solarium odbywa się za odpłatnością uregulowaną

         obowiązującym cennikiem. 

  4.    Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy oraz podporządkowanie 

         się poleceniom prowadzącego lub ratownika.

  5.    Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy (dla mężczyzn krótkie, obcisłe kąpielówki –

          nie luźne spodenki) oraz czepek.      

  6.    Na pływalni zabrania się:

·        spożywania alkoholu, posiłków oraz palenia wyrobów tytoniowych

·        wspinania się po konstrukcjach i biegania po obrzeżach niecki basenu

·        wnoszenia przedmiotów szklanych, wybuchowych, ostrych narzędzi, itp.

·        wprowadzania i przebywania zwierząt

·        wstępu osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz z zewnętrznymi                         objawami chorób

·        skakania do wody z rozbiegu i wpychania innych do wody

·        wchodzenia na stanowiska ratowników

·        zanieczyszczania wody w niecce basenu

·         używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.

  7.    Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia w strefie znajdującej się

         przy szatni głównej. Wejście na pływalnię dozwolone jest wyłącznie w obuwiu specjalnym 

         –  klapki, japonki. Wejście na obrzeże basenu dozwolone jest wyłącznie bez obuwia,

         ręczników i przyborów toaletowych.

  8.    Osoby niepełnosprawne zobowiązane są w strefie zmiany obuwia przesiąść się na wózek

         basenowy.

  9.    Z pływalni można korzystać:

·         grupowo

·         indywidualnie

·         osoby pod opieką prowadzącego

·         osoby samodzielnie pływające.

10.    Grupa pod opieką prowadzącego może liczyć maksimum 15 osób. Uczestnicy grupy

         wchodzą na pływalnię równocześnie.

11.    Osoba prowadząca zobowiązana jest przybyć 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść

         na pływalnię razem z grupą. Grupa bez prowadzącego wskazanego przez Wynajmującego

         nie będzie wpuszczana na pływalnię. Osoba prowadząca jest odpowiedzialna za

         bezpieczeństwo grupy.

12.    Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

13.    Zajęcia na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania

         i ratowników.

14.    Przed wejściem na pływalnię należy skorzystać z natrysków i dokładnie umyć całe ciało

         oraz przejść przez brodzik odkażający stopy.

15.    Na sygnał kończący zajęcia lub okres wynajęcia należy niezwłocznie opuścić nieckę

         basenu.

16.    Szatnię należy opuścić do 20 minut po wyjściu z basenu.

17.    Ratownicy pełniący dyżur, sprawują nadzór nad utrzymaniem porządku, 

         przestrzeganiem Regulaminu oraz odpowiadają za bezpieczeństwo osób indywidualnie

         korzystających z pływalni.

18.    Kierownictwo pływalni może każdorazowo kontrolować zajęcia i w razie stwierdzenia

         nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni. Osoby naruszające Regulamin 

         będą niezwłocznie usuwane z terenu pływalni.

19.    Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Kierownictwo nie ponosi

         odpowiedzialności.

20.    W czasie zawodów Organizator obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu

         oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym.

21.    Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika  Pływalni.